Oups...

Votre navigateur semble être obsolète et n'est pas supporté par A-first.

Pour profiter au mieux de nos fonctionnalités, veuillez vous connecter avec un navigateur plus récent.

ETIC'S Partners netwerk

 

icon phone +32 10 47 52 51

 

 

Espace membre

icon phone +32 10 47 52 51

Choix de la langue

Réseaux sociaux

FacebookInstagramlinkedin

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

1.1 Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden gesloten tussen de Klant en A-FIRST.

Elke geplaatste bestelling impliceert de integrale naleving van onderhavige algemene voorwaarden door de Klant en sluit de toepassing van de eventuele algemene voorwaarden van de Klant uit.

1.2 Van onderhavige algemene voorwaarden kan enkel worden afgeweken middels een voorafgaand en schriftelijk akkoord van A-FIRST.
 

2. Bestelling en informatie

2.1. Een volledige beschrijving van de Diensten die A-FIRST aanbiedt, is beschikbaar op de website van A-FIRST, met dien verstande dat de door A-FIRST voorgestelde Diensten de verstrekking beogen van opleiding inzake brandpreventie.

De Klant erkent dat hij voorafgaand aan de bestelling van A-FIRST volledige en gepersonaliseerde informatie heeft ontvangen over de voorgestelde Diensten. 

2.2. A-FIRST richt aan de Klant een offerte met de Diensten die worden voorgesteld op basis van zijn aanvraag. De Klant moet deze offerte ondertekend terugsturen naar A-FIRST om zijn akkoord en dus zijn bestelling te bevestigen.
 

3. Offerte 

3.1 De offertes zijn niet bindend voor A-FIRST, behalve na ondertekening door de Klant of verzending door de Klant van zijn akkoord met de offertes overgemaakt door A-FIRST.

3.2 De geldigheidstermijn van de offertes opgemaakt door A-FIRST wordt vermeld op elke offerte die A-First opmaakt. Indien dit niet het geval is, is de offerte 30 dagen geldig te rekenen vanaf de datum van opmaak.

3.3 Als in de offerte de betaling van een voorschot voorzien is, wordt de offerte beschouwd te zijn aanvaard op de dag van de betaling van het voorschot door de Klant. Bij niet-betaling van dit voorschot zal A-FIRST de verrichting van zijn prestaties opschorten.

3.4 De in de offerte vermelde prijzen beogen enkel de verlening van de Diensten die erin vermeld zijn, met uitsluiting van alle andere prestaties. De beschrijving van de Diensten, en van de prestaties die erop betrekking hebben, is beschikbaar op de website van A-FIRST en is tegenstelbaar aan de Klant.

3.5 De offerte wordt opgemaakt op basis van de informatie die de Klant verstrekt. In geval van eender welke wijziging van de gewenste prestatie is A-FIRST gemachtigd om de initieel bepaalde prijs te herzien. Elke wijziging van de bestelling moet uitdrukkelijk goedgekeurd worden door A-FIRST. 
 

4. Prijs en betaling

4.1 Alle prijzen zijn vermeld in euro, excl. btw.

4.2 De facturen zijn contant betaalbaar of zijn betaalbaar op elke andere vervaldag die er uitdrukkelijk op vermeld is, op de rekening van A-FIRST met het nummer BE70 3601 1955 4425. 

4.3 In geval van het gebruik van opleidingscheques voor de betaling van een opleiding, zal de Klant de gebruikscode en het autorisatienummer meedelen aan A-First, en dit uiterlijk op de 1e dag van de opleiding, volgens de geldende modaliteiten opgelegd door de instelling die de cheques uitgeeft. Indien de gebruikscode niet tijdig wordt meegedeeld, zal A-First de opleiding onmiddellijk factureren aan de Klant. Als de waarde van de cheques niet het integrale bedrag van de factuur dekt, zal de Klant ertoe gehouden zijn het verschil te betalen tussen de waarde van de cheques en de prijs van de opleiding.  

4.4 Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, zal de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten moeten betalen ten bedrage van 12% per jaar, te rekenen vanaf de vervaldag van de facturen, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van 125 €, bij wijze van schadeloosstelling.

4.5 Elke klacht met betrekking tot een factuur moet uiterlijk binnen de acht kalenderdagen na de ontvangst van de factuur overgemaakt worden. Na deze termijn kan de Klant deze factuur niet meer betwisten.
 

5. Ontbinding van het contract

5.1 Vóór de aanvang van een opleiding kan de Klant een deelnemer laten vervangen door een andere deelnemer, zonder dat dit resulteert in de ontbinding van het contract.

5.2 A-FIRST behoudt zich het recht voor een opleiding te annuleren of uit te stellen om elke geldige reden, zonder schadevergoeding in hoofde van de Klant. A-FIRST zal de Klant dan informeren om de mogelijkheden te onderzoeken om de opleiding uit te stellen.

5.3 In geval van vroegtijdige ontbinding van het contract door de Klant:

- als deze ontbinding plaatsvindt meer dan 15 werkdagen vóór de eerste opleidingsdag, dan zal de Klant geen vergoeding verschuldigd zijn aan A-FIRST;

- als deze ontbinding plaatsvindt minder dan 15 werkdagen of exact 15 werkdagen vóór de eerste opleidingsdag, dan zal aan A-FIRST een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan 50% van de prijs van de overeengekomen opleiding.

5.4 In geval van annulering of beëindiging van het contract door de Klant na de aanvang van de opleiding, zal de Klant de betaling verschuldigd zijn van de integrale factuur met betrekking tot de bestelde Diensten, onverminderd bijkomende schadevergoedingen.

5.5 Onverminderd de mogelijkheid tot opschorting van de uitvoering van de diensten door A-FIRST, zal A-FIRST in geval van niet-betaling van de door de Klant verschuldigde sommen of elk ander in gebreke blijven van zijnentwege, het contract kunnen ontbinden binnen een termijn van 8 dagen te rekenen vanaf de ingebrekestelling die via aangetekend schrijven of via elektronisch ondertekende e-mail werd verstuurd en die niet werd gevolgd door de integrale betaling van de prijs in hoofdsom, interesten en schadebeding.
 

6. Aansprakelijkheid 

6.1 A-FIRST verbindt zich ertoe de gevraagde prestaties uit te voeren als een goede huisvader. 

6.2 De Klant erkent en aanvaardt dat alle verbintenissen die A-FIRST moet nakomen, uitsluitend middelenverbintenissen zijn. 

6.3 A-FIRST wijst alle aansprakelijkheid af die op het bedrijf zou kunnen rusten naar aanleiding van zijn activiteiten en in het kader van de verleende Diensten, en dit in de mate dat de schade waarvoor het bedrijf aansprakelijk zou kunnen worden gesteld per gebeurtenis de som van 1.000.000 EUR overschrijdt uit hoofde van lichamelijk letsel en/of consecutieve materiële en immateriële schade, met uitdrukkelijke uitsluiting van de eventuele exploitatieverliezen. In dit geval zal de schadevergoeding verhoudingsgewijs verdeeld worden over de geleden schade, maar prioritair toegekend worden aan lichamelijke schade, vervolgens aan consecutieve immateriële schade - met uitsluiting van elk exploitatieverlies - en tot slot aan eventuele materiële schade. 

Onderhavige aansprakelijkheidsbeperking is van toepassing op de Klant, maar ook op zijn aangestelden, bestuurders, elke werknemer en elke natuurlijke of rechtspersoon die in zijn rechten treedt.
 

7. Vertrouwelijkheid

Zowel de klant als A-FIRST verbinden zich ertoe om geen vertrouwelijke informatie prijs te geven aan derden, met inbegrip van, maar niet uitsluitend beperkt tot toegangscodes en wachtwoorden, financiële informatie, factuurgegevens en informatie over hardware, software en dienstverlening.
 

8. Bescherming van persoonlijke gegevens

Het volledige beleid betreffende de verwerking van persoonsgegevens van onze associatie is beschikbaar op volgend adres http://www.afirst.be/Privacy-nl.aspx. Beknopt kan het als volgt worden samengevat:

OPLEIDINGEN EN OPVOLGING VAN CURRICULUM – De gegevens worden natuurlijk verwerkt met het oog op de uitvoering van de door u aan ons toevertrouwde contractuele opdracht van opleiding en om daarover met u te communiceren, en om de opvolging van uw curriculum waar te nemen. Het kan daarbij gaan om uw naam, voornamen, afbeelding, beroep, woonplaats of verblijfplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat, CV, administratieve documenten, testen, aanwezigheidslijsten, examens of ingeleverde werken, behaalde resultaten enz. Indien u overgaat tot de inschrijving voor onze opleidingen, niet voor uzelf maar voor een personeelslid van u, maakt u zich ertoe sterk hem of haar kennis te doen nemen van ons volledig beleid. 

ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS – De resultaten van de opleiding en het curriculum kunnen meegedeeld worden aan de huidige of toekomstige werkgever of op vraag van de gerechtelijke autoriteiten. 

BEHEER VAN ONZE CONTRACTUELE RELATIE – Financiële en contactgegevens worden eveneens gebruikt om over te gaan tot de facturatie van onze prestaties en de invordering ervan. Zij worden doorgegeven aan de fiscale en sociale administraties en aan onze boekhouder. Zij zouden overgemaakt kunnen worden aan onze advocaat of aan een gerechtsdeurwaarder in geval van gerechtelijke invordering. 

PROMOTIE VAN ONZE DIENSTEN – Ons rechtmatig belang om onze diensten te promoten rechtvaardigt dat wij, op papieren drager en via elektronische weg, informatie- of promotieverrichtingen doorvoeren van diensten van onze associatie en van andere associaties van het netwerk. Die gegevens (naam, voornaam, bedrijf, IP & e-mailadres) worden gezamenlijk door de associaties van ons netwerk verwerkt. Ze zullen in geen enkel geval worden meegedeeld aan derden buiten ons netwerk. 

De verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens (vzw A-FIRST, KBO 0429856389, rue de la Providence 114 à 6030 Marchienne-au-Pont, data-protection@afirst.be) blijft te uwer beschikking voor elke vraag en voor de uitoefening van uw recht op toegang, rechtzetting, verwijdering, verzet, portabiliteit, middels verantwoording van uw identiteit.
 

9. Varia - Toepasselijk recht en bevoegdheid

9.1 De nietigheid van een clausule van onderhavige algemene voorwaarden leidt niet tot de nietigheid van de andere clausules.

9.2 Elke betwisting met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie en/of de uitvoering van een contract gesloten met A-FIRST, zal uitsluitend voorgelegd worden aan de Rechtbanken van het arrondissement Charleroi.

9.3. Alle geschillen worden beheerst door het Belgische recht.